Børnetilskud

Denne side kan bruges til beregning af børnetilskud. Indtast tal i felterne og tryk på "Beregn".
Klik på ?-tegn hvis du vil have forklaring til det enkelte felt.

[changeLang]  
   
   
 
X

Antal børn

Der kan tildeles børnetilskud til børn, såfremt

 1. barnet er under 18 år, og ikke forsørges direkte af det offentlige
 2. barnet har hjemkommune i Grønland, og at den, der er berettiget til at få tilskuddet udbetalt, har fast bopæl og er tilmeldt folkeregisteret i Grønland
 3. barnet eller den, der er berettiget til at få tilskuddet udbetalt enten har dansk indfødsret, eller i henhold til internationale aftaler er berettiget til at modtage sikringsydelser i Grønland, eller at såvel barnet som den, der er berettiget til at få tilskuddet udbetalt, har haft bopæl i Grønland det seneste år
 4. barnet ikke af det offentlige er anbragt uden for hjemmet efter forordning om hjælp til børn og unge, og
 5. barnet ikke har indgået ægteskab

Tilskuddet bortfalder ved udløbet af den måned, barnet fylder 18 år.


Antal børn findes således:

Alle børn i husstanden tælles med såfremt forældrene i hustanden er gift, har boet sammen mere end ét år eller børnene er fælles. Er der eksempelvis 3 børn i husstanden skal du skrive 3 i ”Antal børn”.

Er forældreren enlig tælles alle de børn med i husstanden, som den enlige kan modtage børnetilskud for. Er der eksempelvis 1 barn i husstanden skal du skrive 1 i ”Antal børn”.

For ugifte samlevere, der har børn i husstanden fra tidligere forhold, og som har været samlevende i mindre end et år, skal børnetilskuddet deles op i flere beregninger. I beregningen for hver forælders egne børn følger de regler for enlige, mens de i beregningen for fælles børn følger reglerne for gifte par. Er der eksempelvis tale om en familie med 3 børn, hvor forældrene hver har deres eget barn samt et fælles barn, skal du foretage 3 beregninger og skrive 1 i ”Antal børn” ved hver beregning.


Læs mere om det formelle grundlag ved at klikke på knappen Lovgrundlag på forsiden

X

Indkomst

Som udgangspunkt skal den aktuelle indkomst i den familie hvor barnet bor, lægges til grund ved udbetaling af børnetilskud.

 1. Bor barnet sammen med begge sine forældre, udbetales børnetilskuddet på grundlag af disses samlede aktuelle indkomst.
 2. Bor barnet sammen med den ene af sine forældre, udbetales børnetilskuddet på grundlag af dennes aktuelle indkomst. Bor forælderen sammen med en samlever eller er forælderen gift, medregnes ægtefællens eller samleverens indkomst, selvom vedkommende ikke har forsørgelsespligt overfor barnet. Forælderens samliv med en samlever skal dog have varet mere end 1 år forud for børnetilskudsårets begyndelse, før samleverens indkomst medregnes ved udbetalingen af børnetilskuddet.
 3. Ved samlever forstås en person forælderen lever i parforhold med.
 4. For ugifte samlevende, der har børn i husstanden fra tidligere forhold, og som har været samlevende i mindre end et år skal børnetilskuddet deles op i flere beregninger. I beregningen for hver forælders egne børn skal forælderen anses som enlig, og dermed er det kun forælderens egen indtægt, der lægges til grund for beregningen. Har dette par til gengæld fælles børn, vil børnetilskuddet til deres fælles børn blive beregnet ud fra deres fælles indkomst som beskrevet under punkt 1.
 5. Er barnet privat plejeanbragt, udbetales børnetilskuddet på grundlag af plejeforældrenes indkomst, såfremt plejeforældrene har gyldig plejetilladelse til barnet. Har "plejeforældrene" ikke gyldig plejetilladelse, beregnes børnetilskuddet, efter hovedreglen, dvs. på grundlag af forældrenes indkomst.
 6. Er barnet på skolehjem el.lign. og tilmeldt folkeregisteret på opholdsstedet, udbetales børnetilskuddet på grundlag af indkomsten hos den forælder, hvor barnet senest var tilmeldt. Var barnet privat plejeanbragt inden opholdet på skolehjem el.lign., kan det sociale udvalg i barnets hjemkommune beslutte, at tilskuddet skal udbetales på grundlag af de tidligere plejeforældres indkomst. Dette kan ofte være tilfældet, hvor barnet ikke har kontakt med de biologiske forældre, men fortsat har tilknytning til de tidligere plejeforældre.
 7. Bor forældrene ikke sammen, og bor barnet lige meget hos begge forældre, udbetales børnetilskuddet på grundlag af indkomsten hos den forælder, der modtager et eventuelt underholdsbidrag til barnet. Betaler ingen af forældrene underholdsbidrag til barnet, udbetales børnetilskuddet på grundlag af indkomsten hos den forælder, hvor barnet er tilmeldt folkeregisteret ved første udbetaling af børnetilskud i et kalenderår.

Kan en person godtgøre, at den aktuelle indkomst er væsentlig og varig nedsat, kan det sociale udvalg undtagelsesvis beslutte, at udbetale børnetilskuddet på baggrund af den forventede indkomst.

Læs mere om det formelle grundlag ved at klikke på knappen Lovgrundlag på forsiden.


Antal børn ?
     
Forældreindkomst: ?
Mor
Far